Skip links

HNC ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

HNC İNŞAAT A.Ş ile aranızda kurulmuş olan iş sözleşmesi çerçevesinde iş süreçlerinin yürütülmesi için kişisel verileriniz işlemektedir. 

ATC işletme faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 8529 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

Çerçevesinde işlenmekte ve ilgili yasalar kapsamında öngörülen saklama süreleri sonunda imha edilmektedir.

Alttaki listede sıralanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. Maddesinde yer alan ve paylaşılması için açık rıza alınması yasal zorunluluk olan özel nitelikli kişisel verilerdir.

 • Fotoğraf ve video görüntüleriniz • Sağlık verileriniz
 • Sabıka ve hükümlülük verileriniz Bahsi geçen kişisel verileriniz
 • İdari ve özlük iş süreçlerinin yürütülebilmesi
 • Yasal başvuru ve bildirimlerin yapılabilmesi
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi
 • İşyeri ve personel güvenliğinin sağlanması

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz, amaçlarıyla sınırlı olacak şekilde işlenmekte ve aynı amaçlarla sınırlı kalmak koşuluyla kamu kurum ve kuruluşları ile veri güvenliği sağlanarak ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun idari ve teknik tedbirler azami düzeyde alınarak paylaşılmaktadır.  

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Şeklinde tanımlanmıştır.

İlgili kişiler, kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak için HNC Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra  

HNC İNŞAAT A.Ş Beştepe Mahallesi, Mucize Caddesi 12/2, 06560 Yenimahalle/ANKARA Adresine şahsen / noter kanalıyla veya şirketimize daha önce bildirilen e-posta adresleri üzerinden info@hnc.com.tr adresine  “KVKK Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirler.

Veri Sorumlusu: HNC İNŞAAT A.Ş

Beştepe Mahallesi, Mucize Caddesi 12/2, 06560 Yenimahalle/ANKARA info@hnc.com.tr

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 14.02.2020

www.hnc.com.tr "kullanıcı deneyimi" gibi sebeplerle "Çerezler" kullanır;
ziyaretinize devam edebilmek için kabul etmelisiniz.
Görüntüle
Sürükle